PRIVAATSUSTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1 Käesolev dokument määratleb veebipoe littleinfinity.ee (edaspidi Veebipood) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise ja kogumise eesmärke, koosseisu, töötlemise vajadust, kasutamist, avaldamist, edastamist ning salastatust ja säilitamist. Isikuandmete vastutav töötleja on Little Infinity OÜ (registrikood 16549142; edaspidi Andmetöötleja).

1.1.1 Privaatsustingimused tuginevad Andmekaitse üldregulatsioonile ehk GDPR’ile – Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (inglise keeles: General Data Protection Regulation, (EU) 2016/679), mille rakendamine algas 25. mail 2018.a. ja mida kohaldatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

1.2 Klient on Privaatsustingimuste tähenduses isik, kes on astunud Andmetöötlejaga lepingulisse suhtesse ostes Veebipoest kaupu (edaspidi Tooteid) või teenuseid ning kelle isikuandmeid Andmetöötleja lepingulisest suhtest tulenevalt töötleb. Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta Klientide privaatsust, mis lähtub Andmekaitse üldregulatsioonist.

1.2.1 Klient võib olla ka Veebipoe külastaja või muu isik, kes Andmetöötleja kanalites postitab, kommenteerib või muul viisil Andmetöötleja poole pöördub.

1.3 Kliendi isikuandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

1.3.1 Isikuandmeid kasutatakse peamiselt Kliendi tellimuste haldamiseks ja Toodete kohaletoimetamiseks. Isikuandmed seejuures on igasugune info, mis on Andmetöötlejale Kliendi kohta teada (nt Kliendi nimi, telefoni number, e-posti aadress, pangakonto number, muud kontaktandmed aga ka ostu kuupäev, tellitud Tooted, Toodete kogus jms).

1.4 Oma isikuandmete jagamisega annab Klient Andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata Privaatsustingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida Klient otse või kaudselt Veebipoest Tooteid ostes ja Andmetöötleja kasutatavates kanalites Andmetöötlejale jagab.

1.5. Andmetöötleja kogub läbi Veebipoe ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on nt külastajate keele eelistus, geograafiline asukoht ja muud Kliendi tegevuse põhjal ilmnevad andmed, mida kasutatakse Kliendi eelistuste väljaselgitamiseks.

1.6 Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, töötleb Kliendi isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja kinnitab, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.7 Veebipoodi külastades ja kasutades nõustub Klient Privaatsustingimustega ning mõistab, et uuenevate seaduste ja regulatsioonide puhul võib Andmetöötlejal tekkida vajadus Privaatsustingimuste muutmiseks. Kliendil säilib alati võimalus Privaatsustingimused ka endale salvestada.

1.7.1 Klient on teadlik, et Privaatsustingimused reguleerivad ka võimalikke privaatsusteemalisi vaidlustusi ning jätkates Veebipoe kasutamist peale erinevate muudatuste tegemist nõustub Klient Privaatsustingimustega nende kõige värskemal kujul. Privaatsustingimuste kehtima hakkamise kuupäev või viimaseim muudatuste tegemise aeg on toodud välja Privaatsustingimuste lõpus.

1.8 Kuna Andmetöötlejal on kontod ka sotsiaalmeedias (Facebook’is ja Instagram’is) on Klient teadlik, et nendel lehtedel võib Andmetöötleja koguda kasutaja(te) postitusi, kommentaare ja isikuandmeid ning kasutada seda infot sarnaselt siinsetes Privaatsustingimustes nimetatud muude isikuandmetega üheskoos. Oma infot jagades nõustuvad Kliendid, et Andmetöötleja kogub, säilitab ja kasutab nende andmeid.

1.8.1 Andmetöötleja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Kliendi poolt kasutatavates avalikes kanalites (sotsiaalmeedia ajajoonel, internetilogides, e-kirjades, vestlusportaalides jms) Kliendi enda poolt vabatahtlikult jagatava info sattumise eest kolmandate osapoolte kätte.

2. Isikuandmete kogumine

2.1 Isikuandmed, mida Andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud peamiselt elektrooniliselt Veebipoodi kasutades, uudiskirjaga liitudes ja e-posti vahendusel. Andmetöötleja võib koguda andmeid ka telefoni teel.

2.2 Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse Privaatsustingimuste rikkumiseks.

2.2.1 Klient on kohustatud Andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest, kui mainitud andmed on olulised, et tagada Toodete jõudmine Kliendini või muude Kliendihuvide korral.

2.2.2 Andmetöötleja ei vastuta Kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Kliendile või kolmandatele osapooltele.

2.3 Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid kliendi isikuandmeid:

2.3.1 Ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi

2.3.2 Telefoninumber

2.3.3 E-posti aadress

2.3.4 Elukoht/asukoht ja Toodete kohaletoimetamise aadress

2.3.5 Arvelduskonto ja krediitkaardi andmed

2.3.6 Tehingute andmed ehk Toodete ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

2.3.7 Äriühingul registrikood

2.3.8 Äriühingul juriidiline aadress

2.3.9 Konto loomise kuupäev

2.3.10 IP aadress ja ajatempel

2.3.11 Seadme tüüp, operatsioonisüsteem ja veebilehitseja

2.3.12 Kasutajanimi ja kasutaja käitumine (nt sisselogimiste ajalugu)

2.3.13 Hinnang Veebipoele ja Kliendi tagasiside

2.4 Lisaks eeltoodule on Andmetöötlejal õigus koguda Kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites ning töödelda seaduses sätestatud alustel ka Kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevates Privaatsustingimustes nimetatud.

2.5 Kõiki Kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), on Andmetöötlejal õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja Veebipoe) vahendusel, sealhulgas Kliendi poolt Andmetöötlejale telefoni või e-posti teel üle antud informatsiooni või korraldusi.

3. Isikuandmete töötlemine

3.1 Klientide andmeid kasutatakse peamiselt Kliendi tellimuste haldamiseks, probleemide lahendamiseks ja Toodete kohaletoimetamiseks ning selleks, et täita Kliendi ees võetud kohustused Veebipoest ostu sooritamisel.

3.1.1 Isikustamata andmeid kasutatakse Kliendi eelistuste väljaselgitamiseks ja selleks, et kaardistada enim huvipakkuvad Tooted ja teenused Veebipoes.

3.1.2 Ühtlasi kasutatakse uudiskirjaga liitunute isikuandmeid Veebipoe uudiste ja parimate pakkumiste edastamiseks. Uudiskirjaga on Kliendil võimalik liituda Veebipoes vastavasse lahtrisse oma e-posti aadressi sisestamisega. Uudiskirjaga liitunutel on igal ajal võimalik ennast adressaatide nimekirjast eemaldada.

3.1.3 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, Tooted, nende kogus, Kliendi andmed) kasutatakse Toodete ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

3.1.4 Arvelduskonto või krediitkaardi andmeid kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks.

3.1.5 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, Kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada Toodete probleemide või tarnimisega seostuvaid küsimusi (klienditugi). Samuti saadetakse e-posti aadressile uudiskirju.

3.1.6 Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

3.1.7 Isikuandmed (nimi ja pangakonto nr) edastatakse raamatupidamisteenuse pakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

3.1.8 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid koos Veebipoe kasutaja käitumisega töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3.1.9 Hinnangut ja tagasiside Veebipoele kasutatakse Veebipoe Toodete reklaamimiseks.

3.2 Isikuandmete töötlemine toimub ka muude juriidiliste kohustuse täitmiseks nagu Andmetöötleja raamatupidamine, tarbijavaidluste lahendamine ja rikutud või vaidlustatud õiguste kaitse (nt andmete edastamine kohtule) ning ka selleks, et täita Andmetöötleja kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

3.3 Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB’le. Andmeside Kliendi ja pankade ning Montonio Finance UAB vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

3.4 Kliendil on alati õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ja nendega tutvuda, saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta, täiendada või parandada ebatäpseid andmeid ning igal ajal võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, võttes Andmetöötlejaga ühendust aadressil info@littleinfinity.ee.

3.5 Andmetöötlejal on õigus Klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele ja Veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

4. Isikuandmete säilitamine

4.1 Andmetöötleja säilitab Kliendi andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

4.1.1 Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

4.1.2 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

4.1.3 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

4.2 Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@littleinfinity.ee vahendusel. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist. Isikuandmete kustutamiseks tuleb samuti võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastab Andmetöötleja mitte hiljem kui kuu aja jooksul, mil täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

5. Lõppsätted

5.1 Andmetöötleja ei avalikusta oma valduses olevaid andmeid muul viisil kui on Privaatsustingimustes välja toodud, ei kauple nendega ega müü kolmandatele osapooltele. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

5.2 Andmetöötleja valduses olevatele isikuandmetele on ligipääs vaid neil, kelle ülesandeks on Tooted ja teenused kättesaadavaks teha, Klientidega ühendust võtta, päringutele vastata (sh tagasimaksete tegemine) ja kes tegelevad turunduse ning Kliendisoovide väljaselgitamisega (nt jälgivad ja analüüsivad trende ja ostuajalugu, Veebipoe klikke või muud statistikat). Andmetöötleja töötajatele või tiimiliikmetele on antud juurdepääs infole ja isikuandmetele vaid selles ulatuses, mida neil on vaja oma ülesannete täitmiseks.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Veebipoe klienditoe vahendusel aadressil info@littleinfinity.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

Privaatsustingimused kehtivad alates 08.08.2022